Säkerhet

Säkerheten är en hörnsten i hela lägerverksamheten både vad det gäller utbildningsinnehåll och aktiviteternas genomförande, i syfte att minimera olycksrisken både under lägret men även vid deltagarnas fortsatta sjöverksamheter.

Funktionärer

Den interna säkerheten på lägret håller ständigt en hög nivå. I land finns en radio- och ledningscentral som alltid är bemannad då sjöverksamhet pågår och som via en intern kommunikationsradio, VHF och mobiltelefon står i förbindelse med samtliga följe- och instruktörsbåtar. Här registreras samtliga lägrets båtar som befinner sig på vattnet med besättningsnamn och antal samt båttyp och segelnummer, för att effektivisera och leda arbetet vid en eventuell räddningsinsats.

Seglarlägrets instruktörer och funktionärer är erfarna seglare med mångåriga erfarenheter av segling och seglarläger. I Nybörjarkursen och i Fortsättningskurs 2 finns alltid en instruktör med ombord i båten under de inledande dagarnas seglingar och därefter i en instruktörs- eller funktionärsbåt, för att snabbt finnas till hands om något problem skulle uppstå samt för att ge tips, råd och instruktioner. Varje besättnings seglingskunskaper och samarbetsförmåga övervägs och kontrolleras noga innan besättningarna anses lämpliga att segla på egen hand i båtarna.

I Fortsättningskurs 1 används snabbare och mindre jollar och instruktörerna finns därför tillhands i en instruktörsbåt för att coacha och ge råd och tips. 

Säkerhetsbåtar

Till kursernas förfogande står Ägnö Seglarlägers egna välutrustade och snabbgående räddningsbåtar vars besättning är tränad i att snabbt kunna hantera och agera i eventuella nödsituationer. Dessa säkerhetsbåtar har till enda uppgift att svara för sjösäkerheten genom att ständigt registrera båtpositioner och båtantal för att omedelbart upptäcka och agera vid en situation då någon av lägrets båtar är i behov av assistans.

Båtarna är utrustad med intern kommunikationsradio, VHF -radio, mobiltelefon, räddningsstege, enternät, brandsläcknings- och första hjälpen utrustning. Vidare finns ett antal instruktörs- och funktionärsbåtar alltid i närheten som övervakar seglingen och som vid behov kan assistera båtarna med instruktörer och hjälp.

Sjösäkerhetsövning

Varje år genomförs en intern sjösäkerhetsövning där samtliga deltagare instrueras i och får se säkerhetspersonalens agerande om någon av deltagarbåtarna oväntat skulle välta, eller om det skulle uppstå en nödsituation. Övningen har till syfte att öka tryggheten hos eleverna samt instruera dem i de speciella säkerhetsregler som tillämpas på lägret. Självklart krävs förutsättningslöst att samtliga deltagare och funktionärer bär flytväst vid alla sjöaktiviteter och bad får ej ske utan särskild badvakt.

Sjösäkerhet

Samtliga kursdeltagare erhåller som en del av sin seglingsutbildning även en omfattande sjösäkerhetsutbildning för att minimera riskerna för sjöolyckor även vid fortsatta seglingar och sjöaktiviteter efter lägret.
Sjösäkerhetsinstruktionerna är anpassade efter respektive kurs och fördjupas stegvis till att slutligen innefatta ett gott sjösäkerhetskunnande, omfattande bland annat:

  •  Nödsignaler, alarmering samt påkallande av uppmärksamhet till sjöss.
  •  Agerande, åtgärder vid nödsituation.
  •  Förebyggande och förhindrande av nödsituation, sjöolyckor, båtbränder.
  •  Assistans till, sjöräddning av nödställda.
  •  Agerande, manövrar vid man-över-bord från segel- och motorbåt.
  •  Instruktion och praktisk träning i räddnings-, säkerhetsmateriels handhavande.