GDPR

Information om GDPR:

Syftet med GDPR är att värna om den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter.
GDPR förbjuder att namn och andra personuppgifter,  såväl texter som fotografier, offentliggörs på internet, såvida inte berörda personer
gett sitt samtycke, skriftligt eller muntligt. Informationsplikt gäller vid all behandling av personuppgifter, oavsett om det krävs samtycke från personen i fråga eller ej.
Den som registrerar en personuppgift måste alltså informera den berörda personen om detta.

Följande personuppgifter registreras i Ägnö Seglarlägers databas:

 • Personuppgifter om deltagaren: Personnummer, för- samt efternamn.
 • Kontaktuppgifter till deltagaren: Adress och telefonnummer.
 • Kontaktuppgifter till målsman eller annan kontaktperson: Telefonnummer och e-postadress.
 • Administrativa uppgifter knutna till deltagaren: Vilken kurs anmälan avser, anmälningsförfarande (internet/post), betalningsuppföljning, interna administrativa noteringar.
 • Hälsouppgifter om deltagaren: Allergier, medicinering, önskad hjälp med medicinering, diabetes, kostbehandling, insulinbehandling, simkunnighet, stelkrampsvaccination.
 • Övriga uppgifter: Särskilda önskemål, publiceringstillstånd

Personuppgifterna hanteras enligt följande:

 • Samtliga personuppgifter utgörs av de du själv anger.
 • Delgivning av personuppgifter sker så restriktivt som möjligt. Av denna anledning är våra funktionärer indelade i
  kategorier som avgör vilken typ av uppgifter de har tillgång till. Grundregeln är att varje funktionär inte skall ha tillgång
  till mer information än vad som är krävs för att på ett säkert och professionellt sätt utföra uppgiften.
  Endast lägerledning har tillgång till samtliga personuppgifter som lämnas.
  Övriga funktionärer har tillgång till uppgifter om deltagarens namn och om publiceringstillstånd.
  Deltagare har ingen tillgång till personuppgifter, förutom deltagarnas namn.
 • Hälsouppgifter raderas efter lägrets slut. Kontaktuppgifter sparas för att kunna återkomma till er med erbjudanden om
  nästkommande år läger.
 • Endast personuppgifter för den inloggade användaren presenteras. Olika användare har ingen tillgång till varandras uppgifter.
 • Information lämnas under inga omständigheter ut till tredje part. Viss harmlös information kan komma att föras vidare
  till vår moderorganisation; Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).
 • På begäran lämnas utdrag till den berörde om samtliga uppgifter som finns registrerade.

Ditt medgivande:

 • Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Ägnö Seglarläger (Ägnö Sjöscoutkår av NSF), i egenskap
  av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att på ett säkert, personligt och serviceinriktat sätt kunna ta hand
  om våra deltagare. Du medger också till att vi får tillföra och uppdatera informationen med sådana personuppgifter som
  utgör en förutsättning för god deltagar- och registervård.
 • Om du inte accepterar villkoren: Kan du istället begära att få göra en anmälan per post och ange att du vill att uppgifterna
  skyddas. Vänligen notera att detta innebär ett stort administrativ merarbete för oss och enbart bör begäras om synnerliga
  skäl föreligger. Kontakta: info@agno.se